Oferta

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior-WIGOR" w Dąbrowie Górniczej polega na udzielaniu pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz świadczeniu usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów poprzez:
 • zapewnienie dwóch posiłków dziennie - śniadania i gorącego obiadu,
 • świadczenie usług opiekuńczych,
 • zapewnienie dostępu do urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą,
 • poradnictwo socjalne oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
 • działania prozdrowotne realizowane przez pielęgniarkę,
 • aktywizację ruchową i zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę,
 • szeroko ujmowaną edukację,
 • zajęcia kulturalno - oświatowe,
 • terapię zajęciową,
 • treningi umiejętności społecznych i usprawniające procesy intelektualne,
 • aktywizację społeczną oraz integrację pokoleniową i międzypokoleniową,
 • angażowanie w działania samopomocowe i rozwój samorządności.

 

 

Oferowane usługi i zakres podejmowanych działań
 

Lp

Usługi

Działanie

1

Socjalne

 

Zapewnienie dwóch posiłków: śniadania i obiadu

 

Zapewnienie opieki, bezpieczeństwa i godnych warunków pobytu, udostępnienie pomieszczeń i sprzętu oraz urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą i czystość, pomoc w czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem, pomoc w przemieszczaniu się.

Diagnoza potrzeb, pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, kontakt z instytucjami, współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Trening higieniczny i czystości - kąpiel, pranie, prasowanie, dbanie o wygląd zewnętrzny, czystość i estetyka otoczenia.

Trening gospodarowanie własnym budżetem - planowanie wydatków, realizacja opłat i zobowiązań finansowych, świadomość i odpowiedzialność za dysponowanie własnymi środkami finansowymi.

Treningi umiejętności interpersonalnych i współdziałania w grupie - rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, kształtowanie współpracy, zasad partnerstwa, właściwej komunikacji  interpersonalnej adekwatnej do sytuacji, poszanowanie godności osobistej innych,

udzielanie informacji zwrotnych, rozwiązywanie konfliktów w sposób społecznie akceptowany.

Organizowanie sytuacji społecznych, które dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie aprobowanych.

Zmiana wizerunku seniorów w społeczeństwie. Pokonanie negatywnych stereotypów dotyczących starości , samoakceptacja, aktywność i radość życia.

2

Usługi prozdrowotne

Edukacja i profilaktyka zdrowotna

Trening aktywnego uczestnictwa w procesie własnego leczenia farmakologicznego,  pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przestrzeganie zaleceń i terminów wizyt lekarskich, koordynowanie i pilotowanie spraw z zakresu zdrowia.

Pomiar RR krwi, pomiar poziomu cukru w surowicy krwi, nauka obsługi urządzeń służących pomiarom i odczytywanie wyników.

Dostarczanie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie zachowań prozdrowotnych.

3

Aktywizacja ruchowa, kinezyterapia

Utrzymanie/ podnoszenie  sprawności fizycznej -ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem sprzętu poprawiającego kondycję i koordynację,

gry i zabawy ruchowe, kinezyterapia indywidualna, ćwiczenia ogólno usprawniające, ćwiczenia poprawiające sposób poruszania się, wykorzystanie  form muzyczno-ruchowych z elementami choreoterapii i muzykoterapii.

4

Edukacja

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Ustawiczne dostarczanie wiedzy i podnoszenie świadomości o współczesności, rozwoju cywilizacyjnym, naukowym, technologicznym - adaptacja do zmian i nabywanie nowych kompetencji, w tym do podejmowania nowych ról społecznych,   uświadomienie i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, łamanie negatywnych stereotypów, rozwijanie i nabywanie nowych  umiejętności praktycznych.

 

Zajęcia komputerowe - nauka podstaw obsługi komputera i korzystania z podstawowego oprogramowania, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych - Internet  (gdzie i jak zdobywać informacje, wykorzystanie Internetu do nawiązywania nowych kontaktów społecznych, rozrywki), umiejętność korzystania z drukarki, pomoc w sporządzaniu pism.

5

Terapia zajęciowa

Rozwój zainteresowań i ekspresji artystycznej poprzez:

 

Zajęcia plastyczne i malarskie - papieroplastyka, praca w drewnie, majsterkowanie, decoupage, robótki ręczne, szycie, malowanie, rysunek.

 

Zajęcia teatralne - praca nad analizą tekstu literackiego, nad słowem, gestem, ruchem, nad kontaktem, kształtuje umiejętność pracy zespołem.

 

Kącik biograficzny przybliżenie życia i działalności wybitnych postaci, ich wpływu na losy ludzi, kraju, świata, próbę oceny ich postępowania.

 

Kółko historyczne - odkrywanie historii w tym lokalnej, zapoznanie z istotnymi wydarzeniami z przeszłości,

 

Kółko motoryzacyjne - dla zainteresowanych  i pasjonatów

 

Kółko mody i urody - każdy wiek ma swój urok - dojrzałość, wyczucie stylu i elegancji są atutami osób 60+.

 

Kółko literackie - wykorzystanie utworów literackich, propagowanie czytelnictwa, interpretacja poezji.

 

Kółko podróżnicze - poznawanie ciekawych zakątków własnego kraju, krajów europejskich i egzotycznych zakątków świata, kultury, narodowości, zabytków, języka.

 

Śmiechoterapia - terapia śmiechem. Śmiech buduje radość życia, uodparnia, działa przeciwbólowo i antydepresyjnie. Łączy pokolenia.

 

Muzykoterapia - wykorzystanie muzyki,  elementów tańca i śpiewu. Muzyka

łagodzi obyczaje ma budować pozytywny nastrój, wracać do radosnych wspomnień młodości, relaksować, integrować, dawać poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

 

Aktywizacja do samodzielności

Usprawnianie procesów intelektualnych

Trening pamięciowy poprawia  koncentrację, spostrzegawczość, rozwój słownictwa, kojarzenie, wyobraźnię, rozpoznawanie, logiczne myślenie i wyciąganie wniosków.

 

Integracja społeczna pokoleniowa i międzypokoleniowa,

Organizacja spotkań integracyjnych, współpraca z młodszymi pokoleniami, spotkania z rówieśnikami.

 

 

Zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych

Tworzenie warunków do czynnego udziału w kulturze oraz imprezach okolicznościowych, organizowanie uroczystości, świąt, wycieczek, zabaw tanecznych, wyjścia do kina, muzeum.

 

Aktywizacja społeczna

Motywowanie do aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, w tym rozwój samorządności i koordynacja grup samopomocy.  Rozwijanie zainteresowań wydarzeniami społeczno-gospodarczymi regionu i świata, bieżąca analiza wydarzeń - prasówka.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, Radą Seniorów Miasta Dabrowa Gornicza, instytucjami użyteczności publicznej, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych.

 

Promocja działalności Dziennego Domu

Rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach i ofercie skierowanej do seniorów w mediach, aktualizacja informacji na stronie internetowej Dziennego Domu.

 

Grupy wsparcia dla rodzin/opiekunów

Wsparcie indywidualne, organizacja spotkań, edukacja